ScrollToTop
 

Metoda dobrego startu

Jest to metoda, której celem jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci, służy do aktywizowania funkcji psychomotorycznych i ich integracji oraz korygowania zaburzeń tego rozwoju, co stwarza warunki prawidłowego procesu uczenia się.

Założenia tej metody to:

- wielozmysłowe uczenie się,
- wykonywanie ruchów zharmonizowanych w czasie i przestrzeni. 

Trzy aspekty MDS:

1. aspekt wzrokowy: literki i znaki, cyfry, figury geometryczne, wystukiwane przez młodsze dzieci, lokalizacja w przestrzeni

2. aspekt słuchowy: piosenki, wierszyki, słowa, zdania.

3. aspekt ruchowy ( odtwarzanie wzorów graficznych, literek, cyfr)

Cele MDS:

- wspomaganie rozwoju,

- diagnozowanie zaburzeń rozwoju,

- korekcja zaburzeń,

- wczesna edukacja.